Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau

Bài 51 Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau:

1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8

Lời giải:

Ta có: 1,5. 4,8 = 2. 3,6

Do đó có 4 tỉ lệ thức: