Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:

Bài 50. Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa:

\(\frac{5}{\sqrt{10}}; \frac{5}{2\sqrt{5}}; \frac{1}{3\sqrt{20}}; \frac{2\sqrt{2}+2}{5\sqrt{2}}; \frac{y+b\cdot \sqrt{y}}{b\cdot \sqrt{y}}.\)

Hướng dẫn giải:

ĐS: \(\frac{\sqrt{10}}{2}; \frac{\sqrt{5}}{2}; \frac{\sqrt{5}}{30};\frac{2+\sqrt{2}}{5};\frac{\sqrt{y+b}}{b}.\)