Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Từ giờ đến 12 giờ trưa, đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng, nếu nó chỉ đánh chuông báo giờ và số tiếng chuông bằng số giờ

Bài 5. Từ giờ đến 12 giờ trưa, đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng, nếu nó chỉ đánh chuông báo giờ và số tiếng chuông bằng số giờ

Hướng dẫn giải:

Đồng hồ đánh số tiếng chuông là: S = 1 + 2 + 3 +....+ 12. Đây là tổng của 12 số hạng của cấp số cộng có u1 = 1, u12 = 12. Do đó áp dụng công thức tính tổng,

ta có S = \( \frac{(1+12).12}{2}\) = 78.

Vậy đồng hồ đánh 78 tiếng chuông