Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Toạ độ điểm G là trung điểm của MN là:

Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 1)

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Toạ độ điểm G là trung điểm của MN là:

(A) G \(\left( {{1 \over 3};{1 \over 3};{1 \over 3}} \right)\) ;                           (B) G \(\left( {{1 \over 4};{1 \over 4};{1 \over 4}} \right)\) ;

(C) G \(\left( {{2 \over 3};{2 \over 3};{2 \over 3}} \right)\) ;                           (D) G \(\left( {{1 \over 2};{1 \over 2};{1 \over 2}} \right)\).

Giải

Chọn (D) G \(\left( {{1 \over 2};{1 \over 2};{1 \over 2}} \right)\).