Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F...

5. Cho hình tứ diện ABCD. Hãy xác định hai điểm E, F sao cho:

a) \(\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD};\)

b) \(\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}.\)

Hướng dẫn.

(H.3.4)

a) \(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AG}\) VỚI G là đỉnh của hình bình hành ABCD. Ta có: 

\(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AE}\Rightarrow\) E là đỉnh của hình bình hành ADEG.

b) Ta có \(\overrightarrow{AG}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AF}\Rightarrow\) F là đỉnh của hình bình hành ADGF.