Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chia hàm số: y = -2x+1/3. Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?

Chia hàm số: \(y =  - 2x + {1 \over 3}\).Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?

\(A\left( {0;{1 \over 3}} \right);B\left( {{1 \over 2}; - 2} \right);C\left( {{1 \over 6};0} \right)\).

Hướng dẫn làm bài:

Gọi (d) là đồ thị của hàm số : \(y =  - 2x + {1 \over 3}\)

+Với điểm \(A\left( {0;{1 \over 3}} \right)\), ta có:

\(\left. {\matrix{{{y_A} = {1 \over 3}} \cr { - 2{x_A} + {1 \over 3} = - 2.0 + {1 \over 3} = {1 \over 3}} \cr} } \right\} \Rightarrow {y_A} = - 2{x_A} + {1 \over 3}\)

Vậy \(A\left( {0,{1 \over 3}} \right) \in \left( d \right)\)

+Với điểm \(B\left( {{1 \over 2}; - 2} \right)\)

\(\left. {\matrix{{{y_B} = - 2} \cr { - 2{x_B} + {1 \over 3} = - 2.{1 \over 2} + {1 \over 3} = - 1 + {1 \over 3} = - {2 \over 3}} \cr} } \right\} \Rightarrow {y_B} \ne - 2{x_B} + {1 \over 3}\)

Vậy \(B\left( {{1 \over 2}; - 2} \right) \notin \left( d \right)\)

+Với điểm \(C\left( {{1 \over 6};0} \right)\)

\(\left. {\matrix{{{y_C} = 0} \cr { - 2{x_C} + {1 \over 3} = 2.{1 \over 6} + {1 \over 3} = - {1 \over 3} + {1 \over 3} = 0} \cr} } \right\} \Rightarrow {y_C} = - 2{x_C} + {1 \over 3}\)

Vậy \(C\left( {{1 \over 6};0} \right) \in d\)