Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.

Bài 5. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.

a) SO3 + H2O → H2SO4

b) СаСОз + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

c) С + H2O → CO + H2

d) CO2 + Ca(OH)2 —> СаСОз + H2O

e) Ca + 2H2) → Ca(OH)2 + H2

g) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2.

LỜI GIẢI

Trong những phản ứng trên chỉ có phản ứng c), e), f) là những phản ứng oxi hoá - khử vì có sự thay đối số oxi hoá của các nguyên tố