Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp

Để đốt cháy 6,80g hỗn hợp X gồm hidro và cacbon monooxit cần 8,96 lít oxi (đo ở đktc). Xác định thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp X.

Hướng dẫn giải:

Pthh : 2CO         +                      O2       \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)          2CO2           (1)

          x mol                              \(\frac{x}{2}\) mol                 x mol

2H2       +       O2          \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)        2H2O                                         (2)

y mol             \(\frac{y}{2}\) mol                  y mol

Số mol oxi: \(\frac{8,96}{22,4}\) = 0,400 (mol)

Theo đầu bài ta có: \(\left\{\begin{matrix} x + y=0,800\\28,0 x+2,0 y=6,80 \end{matrix}\right.\)

Tính ra: x = 0,200; y= 0,600

Phần trăm thể tích bằng phần trăm số mol: 75,0% Hvà 25,0%CO

Phần trăm khối lượng khí hidro: \(\frac{0,600.2,0}{6.80}\) x 100% = 17,6%

Phần trăm khối lượng khí CO là 82,4%