Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ góc ABC có số đo bằng:

Bài 5. a) Vẽ góc ABC có số đo bằng \(56^{\circ}.\)

b) Vẽ góc ABC' kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC'?

c) Vẽ góc C'BA' kề bù với góc ABC'. Tính số đo của góc C'BA'.

Hướng dẫn giải:

a) Trên hình vẽ bên, ta vẽ góc \(\widehat{ABC}=56^{\circ}\).

b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tai BC', được góc ABC' kề bù với góc ABC.

Ta có \(\widehat{ABC'}=180^{\circ}-\widehat{ABC}=180^{\circ}-56^{\circ}=124^{\circ}\).

c) Vẽ tia đối của tia BA, ta được tia BA', thì góc C'BA' kề bù với góc ABC'. Ta được \(\widehat{C'BA}=\widehat{ABC}\) (hai góc đối đỉnh) nên \(\widehat{C'BA'}=56^{\circ}.\)