Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Cho cấu hình electron:

Bài 5. Cho cấu hình electron: 1s22s22p6.

Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?

A. K+, Cl, Ar.

B. Li+, Br, Ne.

C. Na+, Cl, Ar.

D. Na+, F-, Ne.

Lời giải

Chọn D