Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Bài 5. Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Hãy viết các phương trình hoá học.

giải: 

Phương trình phản ứng

Cl2 + 2KOH------ > KCl  + KClO+ H2O