Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Phát biểu nào là chính xác

Bài 5. Phát biểu nào là chính xác

Các kim loại đều:

A. Dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.

B. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

C. Dẫn điện tốt như nhau, có điêj trở suất thay đổi theo ngiệt độ

D. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.

Hướng dẫn giải:

Chọn B

Tính chất chung của kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.