Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phân tử khối trung bình....

5. Phân tử khối trung bình của poli(hexametylen ađipamit) là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000.

Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.

Hướng dẫn giải:

(NH –[CH2]6 –NH – CO- [CH2]4- CO)n

n = \(\frac{30 000}{226}\) = 132

n = \(\frac{105 000}{68}\)  = 1544