Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hai tàu thủy....

5. Hai tàu thủy, mỗi chiếc có khối lượng 50 000 tấn ở cách nhau 1 km. lấy g = 10 m/s2. So sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng của một cái cân có khối lượng của một quả cân có khối lượng 20g.

A. Lớn hơn

B. Bằng nhau

C. Nhỏ hơn

D. Chưa thể biết.

Hướng dẫn giải:

+ Ta có   Fhd = G\(\frac{m_{1}m_{2}}{r^{2}}\)

Fhd =  \(\frac{6,67.10^{-11}.(5.10^{7})^{2}}{(10^{3})^{2}}\) = 166,75 .10-3 (N)

+ Trọng lượng của 1 quả cân: P = mg

 P = 2.10-2.10 = 2.10-1(N)

P > Fhd 

Chọn C.

a