Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố,

5. Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết có loại liên kết nào trong các chất sau đây :

AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố ở bảng 6 trang 45

Hiệu dộ âm điện CaCl2 :  2, 16 ->  Liên kết ion.

Hiệu độ âm điện AlCl3, CaS, Al2S lần lượt là : 1,55 ; 1,58 ; 0,97  -> Liên kết cộng hóa trị có cực.

a