Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi

Bài 5. Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba)

a) 2x2 – 5x + 4 = 0;

b) -3x2 + 4x + 2 = 0;

c) 3x2 + 7x + 4 = 0;

d) 9x2 – 6x – 4 = 0. 

Hướng dẫn giải:

a) Nếu sử dụng máy tính CASIO fx-500 MS, ta ấn liên tiếp các phím 

màn hình hiện ra x1 = 3.137458609. 

Ấn tiếp  màn hình hiện ra x2 = -0.637458608.

Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba ta được nghiệm gần đúng của phương trình là x1 ≈ 3.137 và x2 ≈ -0.637.

b) Ấn 

được 

x1 = 1.72075922. Muốn lấy tròn 3 số thập phân ta ấn tiếp 

Kết quả x1 = 1.721. Ấn tiếp  được x2 = 0.387.

c) Ấn liên tiếp 

Kết quả x1 = -1.000. Ấn tiếp  được x2 = -1.333.

d) Ấn 

Kết quả x1 = 0.333. Ấn tiếp  được x2 = 0.333.