Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần. Cũng hỏi như vậy với hai số 0 và -2.

5. Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số, mỗi số chỉ được viết một lần. Cũng hỏi như vậy với hai số 0 và  -2.

Giải.

  \(\frac{5}{7}\)  và \(\frac{7}{5}\)   ;                               \(\frac{0}{2}\)  .