Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tam giác ABC có...

5. Tam giác ABC \(\widehat{A}\)có  = 1200. Tính cạnh BC cho biết cạnh AC = m và AB = n.

 Hướng dẫn:

Ta có: BC2 = AC2 + AB- 2AB.AC. cos1200

=> BC2 = m2 + n- 2m.n (\(\frac{-1}{2}\))

=> BC2 = m2 + n+ m.n

=> BC = \(\sqrt{m^{2}+ n^{2}+mn}\)