Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

a)

x

1

2

3

4

5

y

9

18

27

36

45

b)

x

1

2

5

6

9

y

12

24

60

72

90

Hướng dẫn trả lời:

a) Ta có: \({x \over y} = {1 \over 9} = {2 \over {18}} = {3 \over {27}} = {4 \over {36}} = {5 \over {45}}\)

Vậy x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

b) Ta có \({6 \over {72}} \ne {9 \over {90}}\) nên x và y không tỉ lệ thuận.