Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau :

Bài 5. Cho biết số electron tối đa ở các phân lớp sau :

a) 2s ;    b) 3p ;  c) 4s ;   d) 3d.

LỜI GIẢI

a) 2s2 ; b) 3p6 ; c) 4s2 ; d) 3d10.

a