Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xét một vectơ quay...

5. Xét một vectơ quay \(\overrightarrow{OM}\) có những đặc điểm sau: 

- Có độ lớn bằng hai dơn vị chiều dài.

- Quay quanh O với tốc độ góc 1 rad/s.

- Tại thời điểm t = 0, vectơ \(\overrightarrow{OM}\) hợp với trục Ox một góc 300.

Hỏi vec tơ quay \(\overrightarrow{OM}\) biểu diễn phương trình của dao động điều hòa nào?

A. x = 2cos(t - \(\frac{\pi }{3}\)).

B. x = 2cos(t + \(\frac{\pi }{6}\)).

C. x = 2cos(t - 300).

D. x = 2cos(t + \(\frac{\pi }{3}\)).

Hướng dẫn.

B. Phương trình tổng quát: x = Acos(ωt + φ).

+ Biên độ: A = 2 đơn vị chiều dài.

+ Tần số góc: ω = 1rad/s.

+ Pha ban đầu: φ = 300 = \(\frac{\pi }{6}\).