Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

Bài 5. Đặt f1 và f2 lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn.

Xét các biểu thức:

1. f1 + f2 ;

2. ;

3. .

Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

A. 1

B.  2

C. 3

D. Biểu thức khác.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.