Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Để trung hòa 150,0 gam dung dịch...

5. Để trung hòa 150,0 gam dung dịch 7,40% của axit no, mạch hở, đơn chức X cần dùng 100,0 ml dung dịch NaOH 1,50M. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của chất X.

Hướng dẫn:

Maxit  =  = 74 (g/mol)

CTPT của axit là C3H6O2

CTCT : CH3CH2COOH : axit propionic (axit propanoic).