Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì

5. Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì, người ta xác định được hàm lượng chì trong bùn và trong đất như sau:

Hàm lượng chì lớn hơn 100 ppm là đất bị ô nhiễm. Trong số các mẫu đất nghiên cứu trên, mẫu đã bị ô nhiễm chì là:

A. Mẫu 1, 4.

B. Mẫu 2, 3.

C. Mẫu 1, 2.

. Cả 4 mẫu.

Hướng dẫn:

Đáp án: D