Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một thước thép ở

Một thước thép ở 200 C có độ dài 1 000mm. Khi nhiệt độ tăng đến 400C, thước thép này dài thêm bao nhiêu?

A. 2,4 mm.                                            B. 3,2 mm.

C. 0,242 mm.                                         D. 4,2 mm.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta có công thức độ tăng chều dài thước:

          ∆l = l2 – l1 = l1 α(t2 – t1)

=>       ∆l = 1000.12.10-6 (40 - 20) = 0,24 mm