Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

5. Năng lượng liên kết của

5. Năng lượng liên kết của \( _{10}^{20}\textrm{Ne}\)  là 160,64 MeV. Xác định khối lượng của nguyên tử \( _{10}^{20}\textrm{Ne}\).

Trả lời:

Khối lượng hạt nhân \( _{10}^{20}\textrm{Ne}\) cho bởi:

mhn = \( \frac{1}{c^{2}}\)[(10mp + 10mn)c2 - Wlk] = 10mp + 10mn - \( \frac{W_{lk}}{c^{2}}\)

mhn = 10(1,00728u + 1,00866u) - \( \frac{160,64}{931,5}\)u

mhn = 20.1594u - 1,17245u = 19,98695u 

Muốn tìm khối lượng nguyên tử, ta phải cộng thêm khối lượng của 10 êlectron:

mnt = mhn + 10me = 19,99245u.