Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

5. Chọn câu đúng.

5. Chọn câu đúng.

Các đồng vị của một nguyên tố có cùng:

A. số prôtôn;

B. số nơtron;

C. số nuclôn;

D. khối lượng nguyên tử.

Trả lời:

A. Các đồng vị của một nguyên tố thì có cùng số prôtôn.