Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng ?

5. Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng ?

A. ∆U = Q với Q > 0 ;

B. ∆U = Q + A với A > 0 ;

C. ∆U = Q + A với A < 0 ;

D. ∆U = Q với Q < 0.

Trả lời.

Đáp án A