Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê

5. Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh hoạc:

               C(r) + CO2(k)  \(\rightleftharpoons\)   2CO(k);         ∆H > 0.

Lời giải.

Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê:

Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân băng khi chịu một tác động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, sẽ chuyển dịch câng bằng theo chiều giảm tác động bên ngoài đó.

Áp dụng: Giảm áp suất, tăng nhiệt độ (phản ứng thu nhiệt), tăng nồng độ CO2 hoặc nồng độ CO cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

a