Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Tính sin2a, cos2a, tan2a, biết:

Bài 5. Tính sin2a, cos2a, tan2a, biết

a) sina = -0,6 và π < a < \({{3\pi } \over 2}\)

b) \(\cos a =  - {5 \over {13}}\) và \({\pi  \over 2}\) < a < π

c) sina + cosa = \({1 \over 2}\) và \({{3\pi } \over 4}\) < a < π

Lời giải:

a)      sin a = -0,6 và  \(\pi  < a < {{3\pi } \over 2}\)

sin2a = 2sinacosa (1)  (công thức)

Mà  \(\pi  < a < {{3\pi } \over 2} \Rightarrow \cos a < 0\)

và sina = -0,6 \(\Rightarrow \cos a =  - {4 \over 5}\)

\((1) \Leftrightarrow \sin 2{\rm{a}} = 2.( - 0,6).\left( { - {4 \over 5}} \right) \Leftrightarrow \sin 2{\rm{a}} = {{24} \over {25}}\)

\(\cos 2a = 1 - 2si{n^2}a = 1 - 2{\left( { - {3 \over 5}} \right)^2} = 1 - {{18} \over {25}}\)

\(\cos 2a = {7 \over {25}}\)

\(\tan 2a = {{\sin 2a} \over {\cos 2a}} = {{24} \over {25}}.{{25} \over 7} = {{24} \over 7}\)

 

b) \(\cos a =  - {5 \over {13}}\) và \({\pi  \over 2} < a < \pi\)

Vì \({\pi  \over 2} < a < \pi\) nên sina > 0; tga < 0

và \(\cos a =  - {5 \over {13}}\) nên \(\sin {\rm{a}} = {{12} \over {13}}\)

Do đó, \(\sin 2{\rm{a}} = 2.{{12} \over {13}}.\left( { - {5 \over {13}}} \right) =  - {{120} \over {169}}\)

 \(\cos 2a = 2.{\cos ^2}a - 1 = 2.{{25} \over {169}} - 1 =  - {{119} \over {169}}\)

 \(\tan 2a = {{\sin 2a} \over {\cos 2a}} = \left( { - {{120} \over {169}}} \right).\left( { - {{169} \over {119}}} \right) = {{120} \over {119}}\)

c) \(\sin {\rm{a}} + {\mathop{\rm cosa}\nolimits}  = {1 \over 2}\) và  \({{3\pi } \over 4} < a < \pi\)

Vì \({{3\pi } \over 4} < a < \pi \) nên sina > 0; cosa < 0

\(\left. \matrix{{\cos ^2}a + {\sin ^2}a = 1 \hfill \cr \sin a + \cos a = {1 \over 2} \hfill \cr} \right\} \Rightarrow \left\{ \matrix{\cos a = {{1 - \sqrt 7 } \over 4} \hfill \cr \sin a = {{1 + \sqrt 7 } \over 4} \hfill \cr} \right.\)

Suy ra : \(\sin 2a = 2.{{1 + \sqrt 7 } \over 4}.{{1 - \sqrt 7 } \over 4} = {{ - 3} \over 4}\)

\(\cos 2a = 1 - 2{\sin ^2}a = 1 - 2{\left( {{{1 + \sqrt 7 } \over 4}} \right)^2} = {{ - \sqrt 7 } \over 4}\)

\(\tan 2a =  - {{3\sqrt 7 } \over 7}\)