Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong...

5. Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong O2 dư thu được 0,1568 lít khí CO2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của cacbon trong mẫu thép đó là :

A.0,82%.

B. 0,84%

C. 0,85%.

D. 0,86%.

 Hướng dẫn.

Đáp án B.

\(n_{C}=n_{CO_{2}}=\frac{0,1568}{22,4}=0,007\) (mol) => mC = 0,007.12 = 0,084 (gam).

=> %mC = \(\frac{0,084}{10}.100=\) 0,84%.