Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các phân số.

a) Viết các phân số \(\frac{6}{11}\) ; \(\frac{23}{33}\) ; \(\frac{2}{3}\) theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các phân số \(\frac{8}{9}\) ; \(\frac{8}{11}\) ; \(\frac{9}{8}\) theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài giải:

a) Quy đồng mẫu số các phân số. MSC là 33.

Ta có: \(\frac{6}{11}\) = \(\frac{6.3}{11.3}\) = \(\frac{18}{33}\) ; 

\(\frac{2}{3}\) = \(\frac{2.11}{3.11}\) = \(\frac{22}{33}\) giữ nguyên phân số \(\frac{23}{33}\).

Vì \(\frac{18}{33}\) < \(\frac{22}{33}\) <  \(\frac{23}{33}\) nên viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: \(\frac{6}{11}\) ; \(\frac{2}{3}\) ; \(\frac{23}{33}\).

b) Vì  \(\frac{9}{8}\) > \(\frac{8}{9}\) ; \(\frac{8}{9}\) > \(\frac{8}{11}\) nên viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé như sau: \(\frac{9}{8}\) ;  \(\frac{8}{9}\)  ; \(\frac{8}{11}\) hoặc  \(\frac{9}{8}\) >  \(\frac{8}{9}\) > \(\frac{8}{11}\).