Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cơ năng là một đại lượng...

5. Cơ năng là một đại lượng

A. Luôn luôn đúng.

B. Luôn luôn dương hoặc bằng không.

C. Có thê dương hoặc bằng không.

D. Luôn luôn khác không.

Hướng dẫn. 

Chọn C.