Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây...

5. Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây : ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe ?

Viết các phương trình phản ứng hóa học nếu có :

Axit axetic có thể tác dụng được với những chất : ZnO,  KOH, Na2CO3, Fe

 2CH3COOH  +  ZnO  -> (CH3COO)2Zn  + 2H2O

CH3COOH  +  KOH  ->  CH3COOK  +  H2O

2CH3COOH  +  Na2CO3  ->  2CH3COONa  + CO2  + H2O

2CH3COOH  + Fe  ->  (CH3COO)2Fe  +  H2.