Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các trường hợp nào của axit sunfuric có những tính chất...

5. a)Trong các trường hợp nào của axit sunfuric có những tính chất hóa học chung của một axit ? Đó là những tính chất nào ? Dẫn ra phương trình phản ứng để minh họa.

b) Trong trường hợp nào axit sunfuric có những tính chất hóa học đặc trưng ?

 Đó là những tính chất nào ? Dẫn ra phương trình phản ứng để minh họa.

Lời giải

a) Dung dịch axit sunfuric loãng có những tính chất chung của axit, đó là :

 - Đổi màu quỳ tím thành đỏ.

 - Tác dụng với kim loại giải phóng hiđro.

          Fe  +   H2SO4   ->   FeSO4    +   H2.

-Tác dụng với oxit bazơ  và bazơ.

          Ba(OH)2   +   H2SO4   ->   BaSO4   +  2H2O

- Tác dụng với nhiều chất muối.

          BaCl2 + H2SO4   ->   BaSO4  +  2HCl.

b) Tính chất hóa học đặc trưng của axit sunfuric là tính oxi hóa mạnh và tính háo nước.

- Tính oxi hóa mạnh :

          2H2SO4  +  Cu   ->   CuSO4  +   SO2   + 2H2O.

          2H2SO +   S    ->  3SO2  +  2H2O.

          2H2SO +  2KBr   ->   Br2   +   SO2  +  2H2O   +  K2SO4.

- Tính háo nước và tính chất oxi hóa.

 Axit sunfuric đặc hấp thụ mạnh nước . Axit sunfuric đặc chiếm các nguyên tố H và O là những nguyên tố thành phần của các hợp chất gluxit giải phóng cacbon và nước.

          C12H22O11   12C   +   11H2O.

Da thịt khi tiếp xúc với H2SO4 đặc sẽ bị bỏng rất nặng, vì vậy khi sử dụng axit sunfuric phải hết sức thận trọng.

a