Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh thế năng tại M và N.

5. Trong hình 26.5, hai vật cùng khối lượng nằm ở hai vị trí M và N sao cho MN nằm ngang. So sánh thế năng tại M và N.

Hướng dẫn.

vì đoạn MN nằm ngang nên đối với cùng mốc thế năng, thế năng của vật tại M và tại N là như nhau,