Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Chỉ ra câu sai.

Bài 5. Chỉ ra câu sai.

Quang phổ liên tục được phát ra bởi chất nào dưới đây khi bị nung nóng?

A. Chất rắn.

B. Chất lỏng.

C. Chất khí ở áp suất thấp.

D. Chất khí ở áp suất cao.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C