Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 0,1 J...

5. Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 0,1 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc vật bằng bao nhiêu?

A. 0,45 m/s.                                                           B. 1,0 m/s.

C. 1,4 m/s.                                                            D. 4,4 m/s.

Hướng dẫn.  

Chọn D.