Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hợp chất nào sau đây cộng hợp H2 tạo thành isopentan?

Hợp chất nào sau đây cộng hợp H2 tạo thành isopentan?
A. Ch2 = Ch – Ch = Ch – Ch3
B. Ch2 = CH – C – CH3 = CH2
C. CH2 = CH -CH2 – CH = CH3

 

Giải

Chọn B