Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với...

5. 1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28g bột lưu huỳnh.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu, theo :

- Lượng chất.

- Khối lượng chất.

Lời giải.

a)Phương trình hóa học của phản ứng.

Fe       +       S      ->      FeS

xmol        xmol

2Al      +       3S    ->    Al2S3.

ymol          1,5y.

b) Tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu:

Ta có \(n_{S}=\frac{1,28}{32}=0,04\) (mol).

Ta có hệ phương trình :

                               \(\left\{\begin{matrix} 56x+27y=1,1 & \\ x+1,5y=0,04 & \end{matrix}\right.\)

Giải hệ phương trình được y = 0,02 => mAl = 0,02.27 = 0,54g.

x = 0,01 => mFe =0,01.56 = 0,56 gam.

%mAl = \(\frac{0,54}{1,1}.100 =49,09\)%.

%mFe = 50,91 %.

Theo lượng chất :

%nAl =  66,67%.

%Fe = 33,33%. 

a