Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một con lắc lò xo dao động điều hòa...

5. Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Khi vật m của con lắc đang qua vị trí có li độ x = - 2 cm thì thế năng của con lắc bằng vào nhiều?

A. - 0,016J.                                                 B. - 0,008J.

C. 0,006J.                                                   D. 0,008J.

Hướng dẫn.

D.

Áp dụng công thức tính thê năng:

    Wt = \(\frac{1}{2}\)kx2, ta có: W= \(\frac{1}{2}\).40(- 2.10-2 )= 0,008J.