Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 1980 của...

5. Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 1980 của ba hợp tác xã ở địa phương V như sau

Hãy tính năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm 1980 trong toàn bộ ba hợp tác xã kể trên. 

Hướng dẫn.

Năng suất lúa trung bình vụ mùa năm 1980 trong toàn bộ ba xã là:

\(\overline{x}=\frac{1}{(150+130+120)}(150x40+130x38+120x36)\) = 38,15 tạ/ha.