Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính tổng S

Bài 5. Tính tổng S = -1 + \(\frac{1}{10}\) - \(\frac{1}{10^{2}}\) + ... + \(\frac{(-1)^{n}}{10^{n-1}}\) + ...

Hướng dẫn giải:

Các số hạng tổng lập thành cấp số nhân lùi vô hạn với u1 =  -1 và q = - \(\frac{1}{10}\).

Vậy S = -1 + \(\frac{1}{10}\) - \(\frac{1}{10^{2}}\) + ... + \(\frac{(-1)^{n}}{10^{n-1}}\) + ... = \(\frac{u_{1}}{1-q}\) = \(\frac{-1}{1 - (-\frac{1}{10})}\) = \(\frac{-10}{11}\).