Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho 2,8 gam Cao tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được...

5. Cho 2,8 gam CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít CO2 (đktc) vào dung dịch A.

a)Tính khối lượng kết tủa thu được.

b)Khi đun nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được tối đa là bao nhiêu?

Hướng dẫn.

a) nCaO =  - 0,05 (mol); nCO2 =  = 0,075 (mol)

              CaO + H2O → Ca(OH)2

              0,05               0,05 (mol)

A < nCO2 : nCa(OH)2 < 2 => tạo thành muối

              CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

               0,05    0,05          0,05 (mol)

              CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

             0,025    (0,75 – 0,05)      0,025 (mol)

mCaCO3↓ = 100.(0,05-0,025) = 100.0,025 = 2,5 (gam)

b) Khi đun nóng dung dịch:

              Ca(HCO3)2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  CaCO3 + CO2 + H2O

               0,025             0,025 (mol)

Khối lượng kết tủa tối đa thu được là: 0,05.100 = 5 (gam).