Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một nguyên tố halogen có

Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5.

a)      Viết cấu hình electron nguyên tử đầy đủ của nguyên tố trên.

b)      Cho biết tên, kí hiệu và cấu tạo phân tử của nguyên tố hóa này.

c)       Nêu tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố này và dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa

d)      So sánh tính chất hóa học của nguyên tố này với hai nguyên tố halogen khác đứng trên và dưới nó trong nhóm halogen và dẫn ra phản ứng để minh họa.

Hướng dẫn giải:

a)      Halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5.

Cấu hình đầy đủ là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d10 4s24p5

b)      Tên nguyên tố là brom, kí hiệu là Br, công thức phân tử Br2

c)       Tính chất hóa học của nguyên tố này là tính oxi hóa.

-          Brom phản ứng với nhiều kim loại

3Br2 + 2Al → Al2Br3

-          Brom tác dụng với nước tương tự như clo nhưng khó khăn hơn.

Br2 + H2O \(\rightleftharpoons\) HBr + HbrO

-          Brom thể hiện tính khử khi tác dụng với chất oxxi hóa mạnh.

Br2 + 5Cl2 + H2O → 2HbrO3 + 10HCl

-          Brom có thể oxi hóa muối iotua thành iot.

Br2 + NaI → 2NaBr + I2

d)      So sánh tính chất hóa học của brom với clo và iot.

Brom có tính oxi hóa yếu hơn clo nhưng mạnh hơn iot nên

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Br2 + NaI → 2NaBr + I2

 

 

 

                                       uô

a