Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Hãy sắp xếp các chất

Bài 5.  Hãy sắp xếp các chất : C6H6, CaCO3, C4H10, C2H60, NaN03, CH3NO2 NaHC03, C2H302Na vào các cột thích hợp trong bảng sau :

Lời giải: