Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau:

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Bát

2500 đồng 1 cái

5 cái

Đường

6400 đồng 1 kg

2 kg

Thịt

35 000 đồng 1 kg

2 kg

 a) Tính tiền mua từng loại hàng

b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:

a) 2500 x 5 = 12500 (đồng)

Vậy bác Lan mua bát hết 12500 đồng

6400 x 2 = 12800 (đồng)

Vậy bác Lan mua đường hết 12800 đồng

35000 x 2 = 70000 (đồng)

Vậy bác Lan mua thịt hết 70000 đồng

b) Ta có: 12500 + 12800 + 70000 = 95300 (đồng)

Vậy bác Lan mua tất cả hết 95300 đồng

c) Ta có: 100 000 - 95300 = 4700 (đồng)

Vậy bác Lan còn lại 4700 đồng