Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho góc x và tính giá trị biểu thức, với cos x = 1/3.

Cho góc x, với cosx = \(\frac{1}{3}\)

Tính giá trị của biểu thức:         P = 3sin2x  +cos2x.

Hướng dẫn giải:

Ta có   sin2x  + cos2x  = 1  =>  sin2x = 1 - cos2x

Do đó P = 3sin2x  + cos2x = 3(1 - cos2x) +  cos2x

=> P = 3 - 2cos2x

Với cosx = \(\frac{1}{3}\)  => cos2x  =  \(\frac{1}{9}\) => P= 3 - \(\frac{2}{9}\) = \(\frac{25}{9}\)