Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính diện tích xung quanh

49. Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.63)

Hướng dẫn:

Hình a: Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).6.4. 10 = 120 (cm2)

Hình b: Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).7,5 .4. 9,5 =142,5 (cm2)

Hình c: Độ dài trung đoạn:

d = \(\sqrt{17^{2} -8^{2}}\) = \(\sqrt{289 -64}\) = √225 = 15(cm)

Nên  Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).16.4.15 =480 (cm2)