Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Bài 48. Khử mẫu của biểu thức lấy căn 

\(\sqrt{\frac{1}{600}};\sqrt{\frac{11}{540}};\sqrt{\frac{3}{50}};\sqrt{\frac{5}{98}}; \sqrt{\frac{(1-\sqrt{3})^{2}}{27}}.\)

Hướng dẫn giải:

ĐS: 

\(\sqrt{\frac{1}{600}}=\frac{\sqrt{6}}{60}\);

\(\sqrt{\frac{11}{540}}=\frac{\sqrt{165}}{90};\)

\(\sqrt{\frac{3}{50}}=\frac{\sqrt{6}}{10};\)

\(\sqrt{\frac{(1-\sqrt{3})^{2}}{27}}=\frac{(\sqrt{3}-1)\sqrt{3}}{9}.\)